Επιλογή Σελίδας

Διοίκηση

Η Ετησία Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της ΕΛΛΟΚ, στο οποίο προεδρεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. Συνέρχεται κάθε χρόνο και τα μέλη έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τα πεπραγμένα της οργάνωσης και να θέσουν στόχους για το επόμενο έτος.

Η Γενική Συνέλευση έχει όλες τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για να αποφασίζει για να εφαρμόζει τους στόχους της οργάνωσης και μεταξύ άλλων τα καθήκοντα της είναι
• Η κατάρτιση του προϋπολογισμού
• Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού και των πεπραγμένων του Δ.Σ.
• Επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών και απαλλαγή ευθυνών των μελών του Δ.Σ.
• Επικύρωση του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού
• Η σύμβαση έργου με εξωτερικό ορκωτό λογιστή
• Η διάλυση της οργάνωσης και η διάθεση τυχόν περιουσιακών στοιχείων
• Η εγκριση και η διαγραφή μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για τριετή θητεία και αποτελείται από 7 μέλη, η πλειοψηφία των οποίων είναι άτομα με προσωπική εμπειρία καρκίνου. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. μπορούν να είναι αντιπρόσωποι των μελών, των οποίων η υποψηφιότητα έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του συλλόγου τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτεί σ΄αυτή, ασκώντας τη καθημερινή διοίκηση της οργάνωσης.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει τρία μέλη με τριετή θητεία. Αντικείμενο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών της οργάνωσης και η σύνταξη της σχετικής εκθεσης προς τη Γενική Συνέλευση.