Επιλογή Σελίδας

Η πρωτοβουλία All.Can στην Ελλάδα, υποστηρίζεται από τις εταιρείες Amgen, Bristol-Myers Squibb, MSD, τις οποίες και ευχαριστούμε για την άνευ όρων υποστήριξη τους.Η εταιρεία ΙQVIA, την οποία ευχαριστούμε, προσέφερε την άνευ όρων επαγγελματική της υποστήριξη για την  ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας All.Can και τη σύνταξη της έκθεσης αποτελεσμάτων