Επιλογή Σελίδας

Η πρωτοβουλία All.Can είναι μία Ευρωπαϊκή διεπιστημονική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν εκπρόσωποι κορυφαίων, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, οργανώσεων ασθενών, φορέων χάραξης πολιτικής υγείας, επιστημονικών ιατρικών οργανώσεων, ερευνητικών φορέων και εκπροσώπων της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Απώτερος στόχος της All.Can είναι η βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων των ασθενών με καρκίνο και η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Η εκπλήρωση του σκοπού αυτού γίνεται μέσω συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε εποικοδομητική συνεργασία για:

  • Την αναγνώριση των προβλημάτων στη περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών με καρκίνο
  • Την σχεδίαση προτάσεων και εργαλείων για βελτιστοποίηση της περίθαλψης και φροντίδας για τον καρκίνο
  • Την ανάπτυξη συνεργασιών για την εφαρμογή των προτάσεων με γνώμονα την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων σε τομείς πραγματικής προστιθέμενης αξίας για τους ασθενείς με καρκίνο.

Οι δράσεις της πλατφόρμας αναπτύσσονται  τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε εθνικό, καθώς τα προβλήματα φροντίδας για τον καρκίνο διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα.

Γιατί συνεστήθη η All.Can;

Με το αυξανόμενο βάρος του καρκίνου και των οικονομικών πιέσεων στα συστήματα υγείας, είναι επείγουσα ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ογκολογικής  περίθαλψης και φροντίδας. Με την συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων και με γνώμονα αυτά που έχουν σημασία για τους ασθενείς μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η περίθαλψη και φροντίδα των ασθενών με καρκίνο.

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας δεν είναι απλά θέμα εξοικονόμησης πόρων, αλλά και εύρεσης τρόπων της αποτελεσματικότερης διάθεσής τους για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς.

Το βίντεο παρουσιάζει την αναποτελεσματικότητα στη φροντίδα του καρκίνου, τις δυνητικές λύσεις και τα θέματα στα οποία εστιάζουμε. 

πατήστε την εικόνα ή εδώ για να δείτε το βίντεο.

Στόχοι

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας All.Can

  1. Οι ασθενείς στο επίκεντρο της πολιτικής για τον καρκίνο

Χάραξη της πολιτικής για τον καρκίνο με γνώμονα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ασθενών.

  1. Επένδυση στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Χωρίς τεκμηρίωση δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τις αιτίες των προβλημάτων, τις ανάγκες των ασθενών και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών. Χρειάζεται να πεισθούν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας να συνεργασθούν για την τυποποίηση της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων των ασθενών.

  1. Επίτευξη μεγαλύτερης υπευθυνότητας

Συχνά η έλλειψη δεδομένων εμποδίζει την σε βάθος μελέτη των επιπτώσεων συγκεκριμένων ιατρικών παρεμβάσεων ή πρακτικών στη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου,  που αντιμετωπίζονται με βραχυχρόνιες περικοπές κόστους.

  1. Πολιτική βούληση για βελτίωση

Η αναποτελεσματικότητα και οι ανεπάρκειες του συστήματος υγείας υπονομεύουν το σκοπό που υπηρετεί. Δεν υπάρχει μια μόνον συνταγή βιώσιμης υγειονομικής περίθαλψης. Στόχος μας είναι να συμφωνήσουμε σε βασικές αρχές και κοινή κατεύθυνση και να κάνουμε συστάσεις που θα βελτιώσουν την ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα.

Δραστηριότητες

Η πρωτοβουλία All.Can δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

  • Διεξαγωγή και ανάθεση ερευνών για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος και την ανάδειξη τρόπων βελτίωσης της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας.
  • Υποστήριξη της εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής που βασίζονται στα αποτελέσματα των ερευνών.
  • Ανάπτυξη συγκεκριμένων εργαλείων και μεθόδων συνεργασίας των συμμετεχόντων για να εξασφαλισθεί ότι οι αποφάσεις για την ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα επικεντρώνονται σε ό,τι έχει σημασία για τους ασθενείς, καθώς και ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά.

Για να υπάρξουν αποτελέσματα βελτίωσης εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η λήψη δύσκολων αποφάσεων και η υλοποίησή τους με όρους μακροπρόθεσμων επενδύσεων και όχι βραχυπρόθεσμων διορθωτικών κινήσεων πολιτικής.