Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την πρωτοβουλία Αll.Can μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ellok.org  ή τηλεφωνικά  210-771-0335