Επιλογή Σελίδας

Η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την Ελλάδα της πρωτοβουλίας των IQN Path, ECPC & EFPIA για τη «Βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης μέσω ευρύτερης πρόσβασης σε ποιοτική εξέταση βιοδεικτών».
Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να εντοπιστούν τα εμπόδια στην εξέταση βιοδεικτών στις 27 χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και να αναπτυχθούν προτάσεις πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι κατάλληλοι ασθενείς με καρκίνο έχουν πρόσβαση στο ιδανικό πρότυπο εξετάσεων: εξετάσεις βιοδεικτών υψηλής ποιότητας που είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στον αριθμό των γονιδίων που αναλύονται, με γρήγορη ενσωμάτωση νέων εξετάσεων στο πρότυπο περίθαλψης.