Κάθε προσδοκία ξεπέρασε το 1st Greek Forum on Cancer: Policy, Research & Funding Strategies που πραγματοποίησε η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ στις 1 & 2 Ιουλίου 2024 στην Αθήνα. Περισσότεροι από 100 διακεκριμένοι ομιλητές, με την πολύτιμη εμπειρία και τις προτάσεις τους, ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη της εφαρμογής πολιτικών υγείας για τον καρκίνο, που θα στοχεύουν στην υποστήριξη της έρευνας, τη διασύνδεσή της με την κλινική πρακτική και τη βέλτιστη αξιοποίηση της καινοτομίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της παροχής ολοκληρωμένων ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για τους ασθενείς με καρκίνο.