Μετά την πρώτη δυσάρεστη έκπληξη, για την απαράδεκτη επιστολή που λάβαμε στις 21 Μαρτίου 2019
από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την πρόσκληση για δήλωση υποψηφίου εκπροσώπου μας, για τη
συμμετοχή σε κλήρωση προκειμένου να προκύψει ο εκπρόσωπος των ασθενών που θα συμμετέχει στο
Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, προτίμησε να δώσει την ευκαιρία
στο Υπουργείο με την επιστολή που απέστειλε στις 26 Μαρτίου 2019, αφενός να αιτιολογήσει
τεκμηριωμένα την απόφασή του και αφετέρου να παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με μία σειρά από
ασάφειες στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, δεδομένου ότι ήταν εμφανής η προχειρότητα με την
οποία αντιμετωπίζεται το όλο θέμα.