• Η χώρα μας χρειάζεται ένα ΕΥΡΩΠΗ + (PLUS) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον καρκίνο το οποίο προϋποθέτει διυπουργική συνεργασία
  • Στα πλαίσια μίας Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη, η εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου δράσης για τον καρκίνο / Απαραίτητο ένα ειδικό σχέδιο για τα παιδιά
  • Η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης για όλους με ιδιαίτερη εστίαση στις μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού, αποτελεί προϋπόθεση για μία ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του καρκίνου.
  • Απαραίτητη μία διεύθυνση καινοτομίας στο εθνικό σύστημα υγείας για την ανάδειξη και διάχυση της καινοτομίας

  • Κομβικής σημασίας η ενσωμάτωση των δεδομένων και από τον ιδιωτικό τομέα

  • Σοβαρό εμπόδιο για την πρόσβαση στην καινοτομία αποτελεί η έλλειψη θεσμικού πλαισίου για την έγκριση και αποζημίωση βιοδεικτών

  • Η πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επένδυση.

  • Προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση των ασθενών στις εξατομικευμένες θεραπείες είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση και αποζημίωση των βιοδεικτών, αλλά και για τον έλεγχο της ποιότητας των εξετάσεων.

  • Οι κλινικές μελέτες είναι απαραίτητες για τους ασθενείς με καρκίνο, γιατί προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες.