Σε συνέχεια του από 25 Μαΐου 2018 Δελτίου Τύπου μας, σχετικά με την έλλειψη του βασικού
αντινεοπλασματικού φαρμάκου etoposide, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας με τον ΙΦΕΤ,
ενημερωθήκαμε ότι ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή της αναγκαίας
ποσότητας για την κάλυψη της μηνιαίας ζήτησης (μέχρι 6.500 δόσεις) του ανωτέρω φαρμάκου, ώστε
να εξασφαλισθεί από την εβδομάδα αυτή η κανονική εκτέλεση προγραμματισμένων θεραπειών.