Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή καμπάνια ενημέρωσης
για τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, η οποία ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Κεφαλής και
Τραχήλου (European Head and Neck Society – EHNS) και αναπτύχθηκε με τη συνεργασία και
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Ασθενών με Καρκίνο (European Cancer Patient Coalition –
ECPC).