Έξι μήνες μετά την κήρυξη της πανδημίας και τη δημοσίευση μέτρων για τον έλεγχό της, όπως η
εργασία από το σπίτι, οι άδειες ειδικού σκοπού και άλλα σχετικά μέτρα, αποδεικνύεται ότι υπάρχει
έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας των υπηρεσιών της πολιτείας με τους αρμόδιους
επιστημονικούς φορείς, ώστε οι λαμβανόμενες αποφάσεις να είναι σαφείς, να μην δημιουργούν
διακρίσεις και αδικίες, να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και να ανταποκρίνονται στις πραγματικές
ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους.