Ως εκπρόσωποι των ασθενών με καρκίνο στη χώρα μας, στην Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου
θεωρούμε υποχρέωσή μας να παρεμβαίνουμε ενεργά και να συμβάλουμε, όσο αυτό είναι
δυνατόν, στη διαμόρφωση πολιτικών για τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης και της
φροντίδας, σύμφωνα με όσα είναι σημαντικά για τους ασθενείς, στη διασφάλιση των
δικαιωμάτων τους και στην αποτελεσματική κατανομή των διαθέσιμων πόρων σε όλα τα
στάδια του ελέγχου του καρκίνου.