Ένας μήνας πέρασε από την απόφαση του Υπουργείου Υγείας, για την ανάκληση της Υπ.
Απόφασης σχετικά με την κάλυψη της «Διενέργειας της δοκιμασίας “Oncotype DX”. (υπ.
αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.84348/10-9-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9ΕΘ- ΧΛΩ).