Διαφάνεια

Η διαφάνεια, η λογοδοσία, η ακεραιότητα και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων αποτελούν βασικές αξίες της ΕΛΛΟΚ. Για το λόγο αυτό, οι ετήσιοι οικονομικοί απολογισμοί, οι ετήσιοι απολογισμοί δράσης και το πρόγραμμα δράσης της ΕΛΛΟΚ είναι διαθέσιμα εδώ:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ