Partnerships

Σε εθνικό επίπεδο η ΕΛΛΟΚ επενδύει στις συνεργασίες και τις κοινές δράσεις με όλους τους εταίρους στον χώρο της ογκολογίας, τους ερευνητικούς φορείς, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

ΕΟΠΕ – Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) αποτελεί μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1986 με έδρα την Αθήνα από 22 ιδρυτικά μέλη. Σκοπός της ΕΟΠΕ είναι η προώθηση της διδασκαλίας και ενημέρωσης στον τομέα της κλινικής ογκολογίας καθώς επίσης η προώθηση της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και έρευνας των κακοήθων νεοπλασμάτων.

https://www.hesmo.gr/el/

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1961 και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι μία από τις παλαιότερες και δυναμικότερες ιατρικές εταιρείες στην Ελλάδα. Σήμερα μετράει 60 χρόνια παρουσίας και έχει 1.295 μέλη. Στα πλαίσιά της λειτουργούν 9 Επιστημονικά Τμήματα, που καλύπτουν όλο το φάσμα της Αιματολογίας. Ένας από τους σκοπούς της εταιρείας είναι η καλύτερη ενημέρωση των ασθενών με αιματολογικά νοσήματα καθώς και η ενίσχυση της ιατρικής έρευνας και του έργου νέων αιματολόγων.

https://eae.gr/el/

Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής

Η Ε.Ε.Π.Α. είναι η επιστημονική και επαγγελματική ένωση των Ελλήνων Παθολογοανατόμων. Ιδρύθηκε το 1964 και αριθμεί σήμερα πάνω από 300 μέλη. Εκδίδει το Περιοδικό “Journal of Surgical and Molecular Pathology” και οργανώνει κάθε 2 χρόνια το Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογικής Ανατομικής. Είναι μέλος της Εuropean Society of Patholοgy (ΕSP). Στόχος είναι η επικοινωνία και η εκπαίδευση των απανταχού Ελλήνων Παθολογοανατόμων.

https://www.pathology.gr/

ΕΕΧΟ – Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας ιδρύθηκε το 1988 και αποτελεί μία από της πιο δραστήριες ιατρικές επιστημονικές εταιρείες στη χώρα της.

Η Χειρουργική αποτελεί παραδοσιακά την πρώτη θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Για περισσότερες από τρεις χιλιετίες και μέχρι πρότινος αποτελούσε τη μοναδική μορφή θεραπείας του. Σήμερα αποτελεί το βασικό πυλώνα της θεραπείας του καρκίνου μαζί με την Ακτινοθεραπεία και τη Χημειοθεραπεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας έχει θέσει μια σειρά από στόχους για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό της Εταιρείας, οργανώνοντας δράσεις τόσο για την εκπαίδευση των Χειρουργών Ογκολόγων σχετικά με τις εξελίξεις στη χειρουργική των όγκων, όσο και για την ενημέρωση του κοινού, των ασθενών και των οικογενειών της για τα θέματα του καρκίνου.

https://www.eexo.gr/

Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας – ΕΕΑΟ

Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας είναι η έρευνα, η εκπαίδευση και η ενημέρωση στον τομέα της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας.

Η Ε.Ε.Α.Ο. προβάλλει τις επιτεύξεις της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό, παρέχει πληροφορίες και εμπειρία για τον σχεδιασμό υπηρεσιών ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες επιστημονικές εταιρείες ή οργανισμούς για κάθε θέμα που σχετίζεται με τους σκοπούς της.
https://www.eeao.gr/

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία – ΕΠΕ

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό την προαγωγή και προώθηση της γνώσης σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, την εκπαίδευση των γιατρών στις νεότερες απόψεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση των παραπάνω νόσων, τη μελέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται τα νοσήματα αυτά στη χώρα μας και τη σύνταξη εισηγήσεων προς την πολιτεία σχετικά με τα παραπάνω, αλλά και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης των σχετικών νόσων.
https://hts.org.gr/

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) & Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και συγκαταλέγεται μεταξύ των 20 πιο σημαντικών ερευνητικών φορέων της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INΕB – ΕΚΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2012 με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας αριστείας στο πεδίο των επιστημών ζωής και των εφαρμογών, οι οποίες απαντούν στις ανάγκες των τελικών χρηστών. Η βιοϊατρική έρευνα στο ΙΝΕΒ – ΕΚΕΤΑ έχει ως βασικό αντικείμενο την κατανόηση της παθογένειας των νοσημάτων και την ανάπτυξη και επικύρωση καινοτόμων μεθοδολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών ιατρικού ενδιαφέροντος ώστε να προωθηθεί η μετάβαση από το εργαστήριο στην κλινική πράξη.

Κύρια πεδία ενδιαφέροντος του ΙΝΕΒ – ΕΚΕΤΑ είναι η μελέτη της παθοφυσιολογίας χρόνιων μη μεταδιδόμενων  νοσημάτων και η αναγνώριση νέων προβλεπτικών βιοδεικτών και νέων θεραπευτικών στόχων, η μοριακή διαγνωστική, η ενοποίηση, ανάλυση και ερμηνεία ετερογενών βιοϊατρικών δεδομένων και τέλος, η ανάπτυξη εφαρμογών για την προτυποποιημένη συλλογή κλινικοβιολογικών δεδομένων σε συνθήκες πραγματικής κλινικής πρακτικής (real world evidence).

https://www.inab.certh.gr/el/

ΕΣΝΕ/ΤΟΝ – Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας-Τομέας Ογκολογίας

Ο Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας δημιουργήθηκε το 1985 στοχεύοντας στην άμεση και πλήρη ενημέρωση των νοσηλευτών σε θέματα ογκολογίας, στην εξασφάλιση ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με κακοήθεια καθώς και στη βελτίωση της συνεργασίας της με επαγγελματίες υγείας.

https://www.esne.gr/index.php/el/

ΙΤΕ – Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1987 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, με διεθνή αναγνώριση και προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων.

Το Ίδρυμα επικεντρώνεται σε νέες διατμηματικές ερευνητικές κατευθύνσεις μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως: Επιστήμη Λέιζερ και Φωτονικής, Μικρο/Νανο-ηλεκτρονική, Προηγμένα Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία, Πληροφορική, Βιοπληροφορική, Μεθοδολογίες και Τεχνολογίες  Ιατρικής Ακριβείας, Βιολογία Συστημάτων, Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά, Χημική Μηχανική, Ενέργεια, Περιβάλλον, Κοινωνικές Επιστήμες, Αστροφυσική και Αστρονομία.

https://www.forth.gr/index.php?l=g

Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α – Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

To Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α), επιδιώκει την επιστημονική αριστεία με γνώμονα την παραγωγή έρευνας αιχμής με σκοπό την αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος ασθενειών. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον καρκίνο, η νόσος αυτή αποτελεί μία από τις πρώτες ερευνητικές προτεραιότητες του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α κάτι το οποίο εξάλλου αποτυπώνεται στο σύνολο των δημοσιεύσεων τις οποίες παράγει ετησίως καθώς και των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει.

http://www.bioacademy.gr/?lang=gr

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ”

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” είναι ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ελληνικούς ερευνητικούς οργανισμούς και εστιάζει στην επιστημονική και τεχνολογική αριστεία, την εκπαίδευση και την καινοτομία στις βιοϊατρικές επιστήμες. Το Κέντρο έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τις πρωτοποριακές του έρευνες στην κατανόηση της μοριακής και κυτταρικής βάσης ασθενειών, όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα, ο καρκίνος, οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, η οστεοπόρωση, η πνευμονική ίνωση κ.α., και στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την αντιμετώπισή τους.

https://www.fleming.gr/

“ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ”

O Σύλλογος “ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ” είναι μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που δημιουργήθηκε με ιδρυτικό μέλος
τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο “ΕΛΠΙΔΑ”, με πρωταρχικό στόχο τη λειτουργία Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των
Οστών για να καλύψει τις ανάγκες ασθενών, παιδιών και ενηλίκων που
χρειάζονται μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

https://www.oramaelpidas.gr/el/home/

Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας – ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.

Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. έχει ως στόχο την εφαρμογή και στην Ελλάδα της ολιστικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των ασθενών με καταληκτικές νόσους. Αναλαμβάνει δράση για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη θεραπεία του πόνου και την παρηγορική φροντίδα, την ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Πόνου και Παρηγορικής φροντίδας, την προσφορά δωρεάν κατ οίκον νοσηλείας από εξειδικευμένη ομάδα, τη συγγραφή κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση του Χρόνιου Πόνου, τη δημιουργία του πρώτου και μοναδικού μητρώου ασθενών για τον Χρόνιο Πόνο, τη συνεργασία και στήριξη συλλόγων ασθενών και την απρόσκοπτη και πλήρη διαθεσιμότητα και στην Ελλάδα όλων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του πόνου και στην παρηγορική φροντίδα.

Η ΕΛΛΟΚ έχει έναν ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό και επιδιώκει διεθνείς συνεργασίες. Πιστεύουμε στις συνεργασίες με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους από διάφορους κλάδους και χώρες για να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές και να προωθήσουμε τη συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Care Across

Η παγκόσμια διαδικτυακή πλατφόρμα CareAcross στοχεύει στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων όσων επηρεάζονται από τον καρκίνο, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, σχετικά με θέματα καρκίνου. Τα μέλη της CareAcross έχουν συνεχή πρόσβαση σε εκτενείς και αξιόπιστες πληροφορίες για κάθε είδος καρκίνου, καθώς και στις νέες επιστημονικές εξελίξεις από έγκυρες πηγές. Η πλατφόρμα παρέχει, επίσης, ψυχολογική υποστήριξη και πρακτική καθοδήγηση στους ασθενείς ενώ διαθέτει και διαδραστικά εργαλεία, που επιτρέπουν μεταξύ άλλων εύκολη αναζήτηση κλινικών μελετών και σύντομη και επιστημονική ανάλυση οικογενειακού ιστορικού. Συνεργάζεται με κορυφαίους Έλληνες και ξένους γιατρούς, εξειδικευμένους στον τομέα της Ογκολογίας.

https://www.careacross.com/

Union International Contre le Cancer (UICC)

Με μέλη περισσότερες από 1.200 οργανώσεις από 172 χώρες εκπροσωπεί τους μεγαλύτερους στον κόσμο οργανισμούς για τον καρκίνου (Ενώσεις, Υπουργεία Υγείας, Συλλόγους ασθενών με καρκίνο) και περιλαμβάνει ειδικούς, ερευνητές καθώς και  διαμορφωτές πολιτικών σε θέματα πρόληψης και ελέγχου του καρκίνου. Η UICC διαθέτει επίσης περισσότερους από 50 στρατηγικούς εταίρους. 

https://www.uicc.org/

Lymphoma Coalition

Το Lymphoma Coalition είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο οργανώσεων ασθενών που παρέχουν υποστήριξη, αποκλειστικά ή μεταξύ άλλων, σε ασθενείς με λέμφωμα. Ιδρύθηκε το 2002 και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 80 μέλη από όλο τον κόσμο.

https://lymphomacoalition.org/

Pancreatic Cancer Europe (PCE)

Πρόκειται για μία Ευρωπαϊκή οργάνωση-Ομπρέλα για τον καρκίνο του Παγκρέατος και η ΕΛΛΟΚ είναι ανάμεσα στα ιδρυτικά της μέλη.

pancreaticcancereurope.eu

World Pancreatic Cancer Coalition (WPCC)

Το WPCC αποτελεί μια παγκόσμια κοινότητα με αφοσιωμένα μέλη που παραμένουν ενωμένα στο στο όραμα και τον σκοπό της. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε καθολικά εργαλεία και πόρους για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Παγκρέατος και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το WPCC μιλά με ενιαία φωνή χρησιμοποιώντας σταθερά δεδομένα και πληροφορίες για να παρέχει στο κοινό ακριβή και ενημερωμένα μηνύματα σχετικά με τον καρκίνο του παγκρέατος.

worldpancreaticcancercoalition.org

AMR Stakeholder Network

Η ΕΛΛΟΚ συμμετέχει στο AMR Stakeholder Network, που ξεκίνησε από την ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας EPHA-European Public Health Alliance για τη μικροβιακή αντοχή. Το AMR είναι ένα δίκτυο εμπλεκομένων φορέων που δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν την Αντιμικροβιακή Αντίσταση, δηλαδή την κακή χρήση ισχυρών αντιβιοτικών, καθώς και τις επακόλουθες νοσοκομειακές λοιμώξεις.

https://epha.org/amr-stakeholder-network/

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI-ERIC) Stakeholder Forum Patients Pillar

Η BBMRI-ERIC είναι μία ευρωπαϊκή υποδομή βιοτραπεζών. Αποτελεί σημείο συνάντησης των βασικών εμπλεκόμενων στον τομέα βιοτραπεζών -ερευνητών, βιομηχανίας υγείας, ασθενών – για να ενισχύσει τη βιοϊατρική έρευνα. Για το σκοπό αυτό προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης ποιότητας, υποστήριξη σε ηθικά, νομικά και κοινωνικά ζητήματα, και μία σειρά διαδικτυακών εργαλείων και λογισμικού. Απώτερος στόχος είναι να γίνουν νέες θεραπείες εφικτές.

https://www.bbmri-eric.eu/