Ερευνητικά Προγράμματα

CAN.HEAL: Building the EU Cancer and Health Genomics Platform

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου (European Beating Cancer Plan – EBCP) έχει ως στόχο την αντιμετώπιση ολόκληρης της πορείας της νόσου του καρκίνου, από την πρόληψη μέχρι και την ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών και των επιζώντων, με στόχο τη βελτίωση της πρόληψης, της έγκαιρης ανίχνευσης, της πρόσβασης στη διάγνωση και τη θεραπεία.
Η κοινοπραξία CAN.HEAL ασχολείται με δύο από τις πρωτοβουλίες του EBCP, τη «Διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου για όλους» και τη «Γενωμική για τη δημόσια υγεία». Η γενωμική γίνεται ολοένα και πιο σημαντική στην ιατρική του καρκίνου. Τεχνολογίες αλληλούχισης επόμενης γενιάς και αναλυτικές προσεγγίσεις έχουν αρχίσει να εισάγονται ενεργά στην κλινική πρακτική με πλήθος εφαρμογών, που κυμαίνονται από τον εντοπισμό μεμονωμένων στοχεύσιμων γενετικών αλλαγών έως την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Το CAN.HEAL έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως ναυαρχίδα για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειακών αρχών, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της γενωμικής και της διάγνωσης της δημόσιας υγείας και ευθυγραμμίζοντας τις κλινικές και τις πληθυσμιακές παρεμβάσεις.
Στο πλαίσιο της κοινοπραξίας Can.Heal, οργανώσεις από 17 χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων επαγγελματίες και ερευνητές στον τομέα της υγείας για τον καρκίνο, ασθενείς με καρκίνο, πολίτες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, θα βασιστούν από κοινού στη συνεχή μελέτη, μέσα από 14 Πακέτα Εργασίας, για την προώθηση της ισότιμης εφαρμογής τεχνολογιών γενωμικής για τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας των ασθενών με καρκίνο καθώς και για τη βελτίωση της κατανόησης των παραγόντων ανάπτυξης συγκεκριμένων τύπων καρκίνου. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει εστίαση στην εφαρμογή της τεχνολογίας αλληλούχισης επόμενης γενιάς για την ανίχνευση διαφορετικών τύπων αλλοιώσεων που μπορεί να βοηθήσει στην παροχή της σωστής παρέμβασης στον κατάλληλο πληθυσμό τη σωστή στιγμή, με στόχο τη βελτίωση της υγείας για όλους. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος θα αντιμετωπιστούν ηθικά και νομικά ζητήματα, ενώ θα γίνουν ολοκληρωμένες προσπάθειες ευαισθητοποίησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης για την σημασία της γενωμικής στους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς και το κοινό.
Στόχοι και αποτελέσματα
Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:
ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης προσέγγισης για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου
ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών για την ενοποίηση και την ευθυγράμμιση κλινικών και πληθυσμιακών παρεμβάσεων που εξαρτώνται από δεδομένα γενωμικής τα οποία προέρχονται από μαζικές παράλληλες αναλύσεις του γονιδιώματος
ανάπτυξη εθνικών ικανοτήτων και ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας στη γενωμική, τη φροντίδα και τον έλεγχο του καρκίνου
ενίσχυση του γονιδιωματικού προφίλ για τους παιδιατρικούς καρκίνους
βαθύτερες ηθικές και νομικές συναινέσεις για την πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες

Ο τελικός στόχος του έργου είναι η θέσπιση συστάσεων για πρωτοβουλίες στο σύστημα υγείας της ΕΕ που θα βελτιώσουν περαιτέρω την πρόσβαση των ατόμων και των ασθενών στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου μέσω εξατομικευμένης ιατρικής.
Ο ρόλος της ΕΛΛΟΚ
Ο βασικός ρόλος της ΕΛΛΟΚ στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις κλινικές εφαρμογές της γενωμικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου και στους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΛΟΚ έχει αναλάβει τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού πάνω στις έννοιες τις γενετικής και της γενωμικής, στοχευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες των πολιτών και των ασθενών με καρκίνο, καθώς και του πλάνου διάχυσής του.
Επίσης, η ΕΛΛΟΚ έχει υποστηρικτικό ρόλο στη δημιουργία Βιοτραπεζών για τη μελέτη του Καρκίνου, ενώ θα συμβάλλει σημαντικά και στα υπόλοιπα Πακέτα Εργασίας μεταφέροντας τη φωνή των ασθενών στον ερευνητικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση του έργου.
Ιστότοπος
Project – Can.Heal