Ερευνητικά Προγράμματα

Joint Action on Networks of Expertise (JANE)

Το JANE είναι μια κοινή δράση για τη δημιουργία 6 νέων Δικτύων Εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα του καρκίνου στους ακόλουθους τομείς: 

 1. εξατομικευμένη πρωτογενής πρόληψη,
 2. επιβίωση,
 3. παρηγορητική φροντίδα, 
 4. ωμικές τεχνολογίες,
 5. ιατρικοί πόροι υψηλής τεχνολογίας, 
 6. ένας ή περισσότεροι πολύπλοκοι και κακής πρόγνωσης καρκίνος(οι).

Η κοινή δράση έχει δύο στόχους: 

 1. να προετοιμάσει όλα τα απαραίτητα για την έναρξη των νέων Δικτύων Εμπειρογνωμοσύνης, 
 2. να αξιολογήσει κριτικά τα υπάρχοντα μοντέλα τρέχουσας και μελλοντικής δικτύωσης της ΕΕ με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των νέων Δικτύων Εμπειρογνωμοσύνης. 

Το έργο αποτελείται από 10 Πακέτα Εργασίας τα οποία αφορούν στη διαχείριση και αξιολόγηση του έργου, στη διάχυση των αποτελεσμάτων και στο σχεδιασμό καθενός από τα έξι Δίκτυα Εμπειρογνωμοσύνης. Παράλληλα, υπάρχουν 5 Βοηθητικές Ομάδες Εργασίας που θα λειτουργήσουν εγκάρσια σε όλα τα Πακέτα Εργασίας που επικεντρώνονται άμεσα στη δημιουργία των Δικτύων. Το θέμα των Βοηθητικών Ομάδων Εργασίας θα είναι: 

 1. η βιωσιμότητα,
 2. η δικτύωση της ΕΕ με τα Κράτη Μέλη,
 3. η ενσωμάτωση των υποδομών της τεχνολογίας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης,
 4. η ενσωμάτωση μεταξύ της υγειονομικής περίθαλψης και της έρευνας,
 5. το μοντέλο ERN,
 6. η συμμετοχή των ασθενών.

Η φιλοδοξία αυτής της κοινής δράσης είναι να δημιουργήσει νέα Δίκτυα Εμπειρογνωμοσύνης ικανά να λειτουργούν αποτελεσματικά, αξιοποιώντας προηγούμενες και συνεχιζόμενες εμπειρίες δικτύωσης της ΕΕ και βρίσκοντας λύσεις που έχουν τις ρίζες τους στην ευρωπαϊκή ογκολογική κοινότητα. 

O ρόλος της ΕΛΛΟΚ

Η ΕΛΛΟΚ συμμετέχει ενεργά στη Βοηθητική Ομάδα Εργασίας 5 και θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη βελτίωση της ενδυνάμωσης και της δέσμευσης των ασθενών μέσω της δικτύωσης στα Ευρωπαϊκά δρώμενα υγείας για τον καρκίνο. Επίσης, βοηθητικό ρόλο έχει και στα Πακέτα Εργασίας που αφορούν στο σχεδιασμό των Δικτύων Εμπειρογνωμοσύνης, μεταφέροντας τις ανάγκες και τη φωνή των ασθενών.