Επιλογή Σελίδας

Πρόληψη, αποτελέσματα και συνεργασία…
Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο για την Υγεία, η οποία έλαβε χώρα στις 29 Νοεμβρίου 2018, συναντήθηκαν 28 οργανώσεις υγείας, από όλο το φάσμα της υγειονομικής περίθαλψης, για να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον της υγείας στην Ευρώπη. Η συζήτηση ξεκίνησε με την ανάλυση της αξίας των ενδιαφερομένων σε όλους τους τομείς της υγείας, με κοινό παρανομαστή τη συνεργασία, ως μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης των σημερινών προκλήσεων.

Αρχικά συζητήθηκαν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν αλλά και οι επερχόμενες ευκαιρίες, που αφορούν την υγεία στην Ευρώπη, για το προσεχές διάστημα και ιδιαίτερα πριν από το κομβικό σημείο των ευρωεκλογών, την άνοιξη του 2019, καθώς τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και οι πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις που οφείλονται στη γήρανση του πληθυσμού αλλά και στην αύξηση των χρόνιων ασθενειών. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων έχει φτάσει τα 80 έτη. Έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα χρήσης των γενοσήμων φαρμάκων και επισημάνθηκε το γεγονός ότι, οι εταιρείες συμμετέχουν στην πολιτική υγείας περισσότερο στατιστικά παρά ουσιαστικά και ολοκληρωτικά.

Σύμφωνα με έρευνες, 550.000 άνθρωποι, του ενεργού εργατικού δυναμικού, πεθαίνουν ετησίως στην ΕΕ από μη μεταδοτικές νόσους. Πέρα από τις σημαντικές επιπτώσεις για τους μεμονωμένους ασθενείς, τις οικογένειές και τους φροντιστές τους, αυτό προκαλεί σε μεγάλο βαθμό οικονομικές απώλειες της τάξης των 115 δισ. Ευρώ ετησίως, που αντιστοιχεί στο 0,8% του ΑΕΠ της Ε.Ε. Συγχρόνως, το 70% των πολιτών της, επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει περισσότερο στην υγεία. Η εξασφάλιση ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ζήσουν μια πιο υγιεινή ζωή πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την επόμενη νομοθετική εντολή.

Η σύνοδος εξέτασε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικεντρώνοντας στις δράσεις της, που αποσκοπούν στο να βοηθήσει τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που τους δίνονται, προς όφελος των πολιτών και των ασθενών, ακολουθώντας μια βιώσιμη πορεία. Ακολούθησε συζήτηση για την έρευνα και την καινοτομία, ενώ επισημάνθηκε ότι, ένας από τους επιθυμητούς και διαρκώς επιδιωκόμενους στόχους, αποτελεί η διασφάλιση της συνέχειας, της ισότιμης πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Μεγάλη αναφορά έγινε, στην αναγκαιότητα αύξησης του ποσοστού άμεσης και ενεργής συμμετοχής των ίδιων των ασθενών σε όλο το πεδίο της υγείας και της περίθαλψης. Οι ασθενείς πρέπει να εμπλεχθούν ουσιαστικά και να συμμετέχουν δραστικά, διότι μόνο οι ίδιοι μπορούν να καθορίσουν τα βήματα και τις δράσεις που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα της θεραπεία τους. Μόνο εκείνοι γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες τους. Δεν πρόκειται αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή τους , αλλά για ένα ουσιαστικό, στρατηγικό επίπεδο που θα διασφαλίσει ακόμη και τη βιωσιμότητα μια έρευνας μιας και ο εθελοντισμός δεν είναι πια αρκετός.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για την δημιουργία μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, που κατά κοινή ομολογία θα συνδράμει στην πανευρωπαϊκή υγεία. Μία από τις προτάσεις, προβλέπει την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής πλατφόρμας, σεβόμενη απόλυτα την ευρωπαϊκή νομοθεσία και διασφαλίζοντας τους ασθενείς για τη χρήση των πάσης φύσεως δεδομένων υγείας και τη διαχείριση τους. Συνεπώς κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα μπορεί να έχει ένα ηλεκτρονικό αρχείο υγείας-και αυτό θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο και ανταλλάξιμο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με μια σωστή ψηφιοποίηση μπορεί εύκολα να εξοικονομηθεί το 10% των δαπανών της υγειονομικής περίθαλψης σε ένα μεγάλο κράτος μέλος της ΕΕ. Είναι μια κερδοφόρα κατάσταση τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους φορείς χάραξης πολιτικής εφόσον θα υπάρξει καλύτερη και πιο αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη. Αναφορά έγινε επίσης στα στρατηγικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, όπως το πώς θα μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση στην υγεία, πως θα δημιουργηθεί η πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων, ειδικά σε χρόνιες ασθένειες, ούτως ώστε να μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών. Εν συνεχεία οι εμπλεκόμενοι στις υπηρεσίες παροχής υγείας θα μπορούν εύκολα, άμεσα και αποτελεσματικά να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή.

Επακολούθησε συζήτηση για τον οργανισμό υγειονομικής περίθαλψης και τη χρηματοδότηση του, εστιάζοντας στην σημασία της διαφάνειας, γεγονός που θεωρείται πρωταρχικό μέλημα της Ε.Ε. Αναφερόμενοι στις πολιτικές υγείας ένα βασικό πολιτικό μήνυμα αποτέλεσε η αναγκαιότητα αύξησης του προϋπολογισμό της ΕΕ για την υγεία και ο σχηματισμός σωστών εταιρικών σχέσεων, ώστε να προσδιορίσουν εκείνους που μπορούν να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους για τα συστήματα υγείας, με σκοπό να επιφέρουν τις απαραίτητες αλλαγές και να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες επενδύσεις.

Κλείνοντας αναλύθηκαν οι προκλήσεις του σήμερα και οι λύσεις που προτείνονται για το αύριο. Οι δύο επικρατέστερες προτάσεις απόψεις, αναφέρονταν η μεν πρώτη ,στην αναγκαιότητα ύπαρξης και εφαρμογής τυποποιημένων μετρήσεων, στα διάφορά πεδία της υγείας, η δε δεύτερη στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία. Κοινή δε διαπίστωση, παραίνεση και εν κατακλείδι απόφαση της Ευρωπαϊκής Συνόδου για την Υγεία αποτελεί το αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα είναι το κλειδί που οδηγεί στην επιτυχία.

Σοφία Λεονάρδου