Επιλογή Σελίδας

Αναγκαία δικαιολογητικά για τον/την ασθενή

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Εκκαθαριστικό
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ κύριας κατοικίας
 • Βεβαίωση γιατρού σχετικά με τον λόγο και τη διάρκεια της φιλοξενίας του (αριθμός θεραπειών/ημέρες εξετάσεων)
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης μόνιμης κατοικίας στην περιοχή φιλοξενίας

Αναγκαία δικαιολογητικά για τον/την συνοδό

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Στοιχεία φυσικού προσώπου (εκτύπωση από το Taxisnet του άνω τμήματος του εκκαθαριστικού που παρέχει στοιχεία για τη μόνιμη κατοικία του/της και τον ΑΦΜ του/της. Αν ο συνοδός είναι ο/η σύζυγος, αρκεί και ένα αποδεικτικό ΑΦΜ).

Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ΕΛΛΟΚ στο e-mail home@ellok.org προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία φιλοξενίας.

Δικαιολογητικά φιλοξενίας για κάθε διαμέρισμα

Ο φιλοξενούμενος και ο συνοδός του υπογράφουν

 • το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης του Διαμερίσματος (στην έναρξη της χρήσης),
 • το Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής (στο τέλος της χρήσης) και
 • τη Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Δεδομένων.

Με την ολοκλήρωση της φιλοξενίας ο/η ασθενής έχει την δυνατότητα να αξιολογήσει τη διαμονή του μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας αξιολόγησης φιλοξενίας. Η φόρμα είναι ανώνυμη και η συμπλήρωσή της θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα στη συνολική αποτίμηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που τυχόν παρουσιάστηκαν.

 

Κατεβάστε εδώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Συμφωνητικό Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης του Διαμερίσματος [doc, pdf]
 • Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής [doc, pdf]
 • Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων [doc, pdf]
 • Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων από συνοδό [doc, pdf]
 • Φόρμα Αξιολόγησης  [doc, pdf]
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης μόνιμης κατοικίας στην περιοχή φιλοξενίας [doc, pdf]