Επιλογή Σελίδας

Τα διαμερίσματα παραχωρούνται με προτεραιότητα και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και την διαθεσιμότητα τους. Ο/η ασθενής, αφού έρθει σε επικοινωνία με την ΕΛΛΟΚ, θα πρέπει προ της έναρξης φιλοξενίας του/της να έχει υποβάλει ηλεκτρονικά στην ΕΛΛΟΚ όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά πατώντας εδώ).

Το συνολικό διάστημα φιλοξενίας κάθε ασθενή και του/της συνοδού του/της δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το διάστημα της συνολικής θεραπείας του/της, όπως αυτό έχει οριστεί από τον θεράποντα ιατρό.

Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους καθώς και ο φορέας υλοποίησης (ΕΛΛΟΚ) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σύμβασης παραχώρησης χρήσης ακινήτου, την οποία έχουν αμφότερες υπογράψει κατά την έναρξη της φιλοξενίας στο διαμέρισμα, όπως και με τις διατάξεις των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής (Βλ. και Δικαιολογητικά).

Οι φιλοξενούμενοι συμφωνούν να παράσχουν στην ΕΛΛΟΚ τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, αρ. δελτίου ταυτότητας). Η ΕΛΛΟΚ χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των φιλοξενουμένων με απόλυτη εχεμύθεια, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα από τον Γ.Κ.Π.Π.Δ. (GDPR) μέτρα. Για τον λόγο αυτό, υπογράφει σχετική δήλωση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω στοιχεία στη σύμβαση παραχώρησης χρήσης ακινήτου.