Επιλογή Σελίδας

Τα διαμερίσματα παραχωρούνται με προτεραιότητα και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και την διαθεσιμότητα τους. Ο ασθενής, αφού έρθει σε επαφή με την ΕΛΛ.Ο.Κ., θα πρέπει προ της έναρξης φιλοξενίας του/της να έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ΕΛΛ.Ο.Κ. όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά πατώντας εδώ).

Το συνολικό διάστημα φιλοξενίας κάθε ασθενή και του συνοδού του/της δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το διάστημα της συνολικής θεραπείας του/της όπως αυτό έχει οριστεί από το θεράποντα ιατρό.

Οι ασθενείς και οι συνοδοί τους καθώς και ο φορέας υλοποίησης (ΕΛΛ.Ο.Κ.) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σύμβασης παραχώρησης χρήσης ακινήτου την οποία έχουν αμφότερες υπογράψει κατά την έναρξη φιλοξενίας τους στο διαμέρισμα, όπως και με τις διατάξεις των αντίστοιχων πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής. (Βλ. και Δικαιολογητικά)

Οι φιλοξενούμενοι συμφωνούν να παράσχουν στην ΕΛΛΟΚ τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, δ/ση κατοικιας, τηλ., αρ. Δελτίου ταυτότητας. Η ΕΛΛ.Ο.Κ. θα χειρισθεί τα προσωπικά δεδομένα των φιλοξενουμένων  με απόλυτη εχεμύθεια και  τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα από τον Γ.Κ.Π.Π.Δ. (GDPR) μέτρα, υπογράφοντας σχετική δήλωση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη σύμβαση παραχώρησης χρήσης ακινήτου.