Μέλη
Είμαστε Μαζί  Σύλλογος Ασθενών με Νεοπλασία Φίλων & Οικογενειών Β.Δ. Ελλάδας

Βιώνοντας στην περιοχή μας την έλλειψη κάποιου συλλόγου που να αγκαλιάζει και να προωθεί τα θέματα των ασθενών με καρκίνο, τον Νοέμβριο του 2016 ιδρύθηκε από ασθενείς, συγγενείς και εθελοντές ο σύλλογός μας.

Είμαστε στην αρχή αλλά ευελπιστούμε ότι με την βοήθεια όλων θα εδραιώσουμε τον σύλλογο και θα ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στις προσδοκίες των μελών και της κοινωνίας μας.

  • Σκοποί και στόχοι του συλλόγου είναι: α) Η αλληλοβοήθεια, η αλληλοϋποστήριξη, η συμπαράσταση και η φροντίδα των ασθενών με και των οικογενειών τους β) η ενημέρωση, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η προώθηση δράσεων για την βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών με νεοπλασία. γ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση και την σωστή ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου δ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με σκοπό την «απενοχοποίηση», την καταπολέμηση του στιγματισμού των ασθενών με νεοπλασία, καθώς και των οικογενειών τους, και η αποκατάσταση της ανθρώπινης αξίας και της αξιοπρέπειας τους ε) η ανάπτυξη και υποστήριξη πρωτοβουλιών και η λήψη μέτρων για την ψυχολογική στήριξη των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν ή υποβάλλονται σε θεραπείες κατά της νόσου, καθώς και η ψυχολογική στήριξη των οικείων τους και η προετοιμασία και ενημέρωση τους για την αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινής τους ζωής στ) η συνεργασία με ειδικό επιστημονικό προσωπικό επαγγελματιών υγείας των νοσοκομειακών ιδρυμάτων, κρατικών ή ιδιωτικών, με σκοπό την άμεση επαφή ιατρών και ασθενών και η ορθή ενημέρωση των τελευταίων σχετικά με τα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης στη θεραπεία κατά της νόσου. ζ) Η αλληλοβοήθεια και η στήριξη των μελών σχετικά με την αποκατάσταση τους και την άμεση επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο η) Η ενημέρωση και πληροφόρηση των ασθενών και των οικογενειών τους σχετικά με τα δικαιώματα που τους παρέχει η κείμενη νομοθεσία και τις παροχές που δικαιούνται από τα ασφαλιστικά τους ταμεία θ) η ανάπτυξη και υποστήριξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν και καταλήγουν σε όφελος (σωματικό, ψυχοκοινωνικό, ηθικό, συναισθηματικό, μορφωτικό) για τους ασθενείς με νεοπλασία καθώς και η οικονομική τους ενίσχυση με δράσεις της εταιρείας οι οποίες εντάσσονται στους νόμιμους σκοπούς της ι) η προώθηση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των μελών και η δημιουργία οικογενειακού και ζεστού περιβάλλοντος μεταξύ τους, ως παράγοντα που ενισχύει και προάγει την αποκατάσταση της υγείας τους και την επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο.

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι αποκλειστικά κοινωφελείς, φιλανθρωπικοί, ανθρωπιστικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί  και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικοί.

– Τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και σκοπών είναι ενδεικτικά:

α. Η προαγωγή κάθε είδους δραστηριότητας με τον παραπάνω σκοπό και ειδικότερα η δημιουργία, προώθηση και υποστήριξη εκπαιδευτικών, ενημερωτικών εκστρατειών, συνεδρίων,  εκδηλώσεων και συναντήσεων με σκοπό την ενημέρωση για τις νεοπλασματικές ασθένειες, την πρόληψη και την έρευνα, διάγνωση και θεραπεία τους καθώς και η εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού, ασθενών, πολιτείας, κ.ο.κ..

β. Η συνεργασία με τις Ογκολογικές Κλινικές των Νοσοκομειακών Ιδρυμάτων της χώρας και με εξειδικευμένους επιστήμονες (ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους) για ζητήματα πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης των ασθενών με νεοπλασία.

γ. Η συνεργασία και συναρωγή σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο με άλλα σωματεία, ιδρύματα και εν γένει φορείς και οργανώσεις με έδρα την Ελλάδα, άλλη χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, με τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούνται παρεμβάσεις στην αυτόνομη λειτουργία της εταιρείας.

δ. Η διοργάνωση διαφημιστικών-ενημερωτικών εκστρατειών, εκθέσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, παρεμβάσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών προβολών) και η προβολή των σκοπών της εταιρείας μέσω τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών μέσων ή μέσω του διαδικτύου.

ζ. Η δημιουργία ιστοσελίδας της εταιρείας για την μετάδοση και την προώθηση των σκοπών της και την ευρεία ενημέρωση του κοινού για θέματα που τους αφορούν.

η. Η ίδρυση ομάδων ενημέρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης και ψυχαγωγίας των ασθενών και των οικείων τους καθώς και η ίδρυση ομάδων εθελοντών για την υποστήριξη των σκοπών της εταιρείας.

ια. Η δημοσίευση βοηθητικών, ενημερωτικών ή περιοδικών εντύπων και η διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου με ύλη και αντικείμενο συναφές με αυτό των σκοπών της εταιρείας.

Ιστοσελίδα: https://eimastemazi.wordpress.com/?fbclid=IwAR29a5riKyUGHfUzP9Da1waaeVxlJyJz-hAIHHRXhAChSmQNi83FtQSw6E0